Výškové merania sú potrebné pri projektovaní, vytyčovaní komunikácií, priemyselných závodov, sídlisk, vodných diel a pod. ďalej pri meraní posunov a deformácií konštrukcií stavebných objektov a ich častí.

Nivelácia je meračský úkon na zistenie výškového rozdielu (prevýšenia) medzi dvomi bodmi. Niveláciu využívame pri projektovaní a výstavbe rozsiahlejších technických diel a všade tam, kde treba zistiť presnú horizontálnu polohu.